top of page

השותפים שלנו

שותפים עירוניים

הקרן לפיתוח לוד יוזמת פרויקטים ומקדמת תהליכים עירוניים לשינוי חברתי משמעותי וארוך טווח, באמצעות שותפויות עם עיריית לוד והתושבים, קרנות פילנתרופיות, תורמים פרטיים, חברות עסקיות ומשרדי ממשלה.

עירוני

שותפים חברתיים

חברתי

שותפים פילנתרופים

פילנתרופי

bottom of page