top of page

מטבח אקולוגי וכיתת טבע
בחווה החקלאית

מטבח אקולוגי וכיתת טבע הם חלק מהחווה החקלאית "תלמי אחווה" כשמה כן היא - החווה מהווה מרכז חינוכי וקהילתי המשלב חינוך חקלאי, סביבתי וחברתי, בדגש על יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית והאנושית. החווה חרטה על דגלה את קבלת השונה, ואת ההתייחסות לרב-תרבותיות המאפיינת את העיר לוד. חזון החווה קורא לפעול למען שלום ואחווה בין האוכלוסיות השונות לטובת הסביבה כולה. לפיכך, בתי הספר המזינים את החווה מאופיינים  גם הם ברב תרבותיות לאומית ודתית, המשקפת את העיר לוד ואת הפסיפס האנושי שבה.

 

הקרן לפיתוח לוד, שהינה שותפה אסטרטגית לפיתוח החווה החקלאית, הקימה עד כה בחווה מטבח אקולוגי בו מבשלים התלמידים מזון בריא מתוצרת החווה, כיתת טבע, פרדס פורח וקיר ירוק. 

bottom of page