top of page

מרכזי למידה והעשרה
תוכנית לצמצום פערי הקורונה ורכישת כלים לחיים

אחרי שנת הקורונה, נוצרו בבתי הספר פערים לימודיים שהתלמידים מתקשים להתגבר עליהם. הקרן מביאה תוכנית למידה והעשרה לשני תיכונים בעיר לטובת צמצום פערי הלמידה וכן סדנאות העשרה והעצמה לטובת רכישת כלים לחיים. המטרה לאפשר לתלמידים שזקוקים לכך, מסגרת פרטנית יותר, קטנה ומותאמת כדי לעזור להם להדביק את הפער

bottom of page