top of page

חברים של בית הספר

אימוץ בתי ספר ע"י אנשי עסקים בכירים

פרויקט "חברים של בית הספר" הוא למעשה מודל של אימוץ בתי ספר מקומיים על-ידי אנשי עסקים, במטרה לקדם פרויקטים חינוכיים, חברתיים ורגשיים לרווחת התלמידים בשיתוף הנהלת בית הספר.

 

"חברים של ביה"ס" מבקשים לתמוך ולעזור למנהלים, ולייצר עבורם מעגלים בנושאים מגוונים.

במסגרת הפרויקט נוצרים שיתופי פעולה עם הרשות המקומית, העולם העסקי, המגזר השלישי, האקדמיה ומתנדבים. אנשי העסקים מגייסים את ההון, הניסיון, היכולת והקשרים שצברו לטובת בית הספר, הצוות והתלמידים. בתי הספר שנכללים בפרויקט זוכים לסיוע של הון אנושי (מקצועי ומתנדבים) ושל הון כספי, הניתן על בסיס הצרכים ותוכנית עבודה המוגדרת על ידי מנהל בית הספר.

bottom of page